☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.

Czwartek 05.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=84817

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej elk-ekomazury.bip-wm.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego elk-ekomazury.bip-wm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.24.

Strona internetowa funkcjonuje w oparciu o portal, który zapewnia pełną zgodność z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wszystkie informacje publikowane po tej dacie będą dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.10.05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowej nawigacji i  skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Młodzianowski, adres poczty elektronicznej janusz.mlodzianowski @eko-mazury.elk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 629 15 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, 19-300 Ełk.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking.

Do budynku od strony parkingu prowadzą schody (3 stopnie).

Sekretariat Związku znajduje się na I piętrze budynku. Osoby na wózkach mogą zadzwonić na nr 87 732 60 97, pracownik Związku zejdzie na dół w celu obsłużenia. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie przedsiębiorstwa osoby głuche mogą komunikować się z pracownikami przedsiębiorstwa w formie pisemnej. 

Wytworzył:
Wilczyński K.
Udostępnił:
Wilczyński Krzysztof
(2020-12-31 08:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wilczyński Krzysztof
(2020-12-31 08:51:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1775