☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.

Czwartek 05.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku informuje, że stroną internetową prowadzonych postępowań równych lub przekraczających 130 000 złotych jest: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna””, dostępne jest na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

(termin ogłoszenia: 23.02.2022 r., termin składania ofert: 04.03.2022 r. do godz. 9.00)

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

Zapytanie ofertowe (08.03.2021 r.)

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku zaprasza do składania ofert na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 10 gmin należących do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku. Szczegółowy zakres zapytania znajduje się w załączonym "Zapytaniu ofertowym z dnia 08.03.2021 r. - Nr spr. ZMGK 033.29.2021"

Termin składania ofert do dnia 12.03.2021 r. do godz. 15.00

Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2021 r. - Nr spr. ZMGK 033.29.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.03.2021 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie (12.02.2021 r.)

Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” ogłasza nabór na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy GŁÓWNY KSIĘGOWY (SKARBNIK) w Związku Międzygminnym „Gospodarka  Komunalna”, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, 19 – 300 Ełk, zatrudnienie na ¼ etatu.

Termin składania ofert do 22.02.2021 r. do godz. 12.00

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

 

 

 

DOFINANSOWANIE USUWANIA
FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
podjęło 22 listopada 2019 r. uchwałę w sprawie przystąpienia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, do którego realizacji przystąpiło jedenaście gmin tj.:

 • Gmina Ełk,
 • Gmina Kalinowo,
 • Gmina Prostki,
 • Gmina Stare Juchy,
 • Gmina Olecko,
 • Gmina Świętajno,
 • Gmina Kowale Oleckie,
 • Gmina Wieliczki,
 • Gmina Dubeninki,
 • Gmina Gołdap,
 • Gmina Biała Piska

W ich imieniu Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” złożył 25.11.2019 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i 27.02.2020 r. podpisał umowę nr 118/2020/Wn14/OZ-UP-go/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł/tonę odpadów rolniczych.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
a ostatecznymi odbiorcami korzyści posiadacze odpadów objętych dofinansowaniem:

 • - folii rolniczych,
 • - siatki i sznurka do owijania balotów,
 • - opakowań po nawozach,
 • - opakowań typu Big Bag.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty związane
ze zbieraniem odpadów od wnioskodawców.
Wnioskodawcy we własnym zakresie
będą zobowiązani dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez Związek.

Prace związane z usuwaniem folii rolniczej i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej odbywać się będą na terenie miejscowości z powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i piskiego w terminach od 29.09.2020 r. do 08.01.2021 r.

Wszelkie informacje dostępne są w Urzędach Gmin:

 1. Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
 2. Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo
 3. Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki
 4. Urząd Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy
 5. Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko
 6. Urząd Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19 – 411 Świętajno
 7. Urząd Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie
 8. Urząd Gminy Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19 – 404 Wieliczki
 9. Urząd Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-507 Dubeninki
 10. Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
 11. Urząd Miejski w Białej Piskiej, Plac Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

oraz

Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, 19 – 300 Ełk

tel. 87 732 60 97

e – mail: zmgk@miasto.elk.pl

 

Przetarg

ZMGK.271.1.2020 z dnia 22.05.2020 r.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”” dofinansowanego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – numer umowy 118/2020/Wn14/OZ-UP-go/D ogłasza się niniejsze postępowanie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.05.2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-064850 (20-243478-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 22.05.2020 r. pod numerem 2020/S 099-237602.

Termin składania ofert: 24 czerwca 2020 r., godzina 09:00.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia 

 

Pobierz: OgłoszenieSIWZ

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
 2. Oświadczenie o powiązaniach w ramach grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy PZP - Załącznik Nr 2 do SIWZ
 3. Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - Załącznik Nr 3 do SIWZ
 4. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
 5. Formularz JEDZ/ESPD - „espd-request.xml”, „espd-request.pdf - Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokument elektroniczny.
 6. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – Załącznik Nr 6 do SIWZ
 7. Wzór zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ
 8. Instrukcji wypełnienia JEDZ/ESPD - Załącznik Nr 8 do SIWZ
 9. Instrukcja użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP – Załącznik Nr 9 do SIWZ – dokument elektroniczny
 10. Identyfikator postępowania: 765d8b36-e072-4e85-80ea-5afd5d4b7f9d, klucz publiczny – Załącznik Nr 10 do SIWZ – dokument elektroniczny
 11. Zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Załącznik Nr 11 do SIWZ
 12. Wykaz zawierający masę odpadów z działalności rolniczej do odebrania – Załącznik Nr 12 do SIWZ – dokument elektroniczny
 13. Oświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami - Załącznik Nr 13 do SIWZ
 14. Wzór Protokołu z odbioru wykonania usług – Załącznik Nr 14 do SIWZ
 15. Oświadczenie własne Wykonawcy – Załącznik Nr 15 do SIWZ


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wilczyński Krzysztof
(2020-05-22 09:40:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wilczyński Krzysztof
(2022-02-28 15:11:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1775