Lata 2007 - 2010

Przetarg na Wykonanie inwentaryzacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" wraz z opracowaniem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawioerających azbest na lata 2009 - 2032 dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna, ogłoszenie wraz z SIWZ zamieszczono w przetargach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. pod znakiem ZP-PGO/5/2009  z dnia 10.07.2009

Ogłoszenie na Wykonanie Bankowej obsługi budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku na okres 4 lat, od 01 stycznia 2010r. do 31.12.2013r. Formularz ofertowy

ZP-ZMGK/01/2010  z dnia 23.02.2010

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Ełku. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2010r. pod numerem 50486-2010.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 09 marca 2010 godzina 11:00, miejsce: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat.
Pobierz:
Ogłoszenie, SIWZ
Załączniki:
Nr 1-7 - (Formularz oferty,Oświadczenia, Projekt Umowy, Wykazy)
Nr 8 - Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
Nr 9 - Plany Gospodarki Odpadami pozostałych gmin Związku

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .rar - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem np. winrar
Zapytania i odpowiedzi 1
Zapytania i odpowiedzi 2
Zapytania i odpowiedzi 3
Studium wykonalności
Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)
Zapytania i odpowiedzi 4
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie na "Opracowanie dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów wraz z uzyskaniem decyzji na zamknięcie składowisk odpadów komunalnych". Formularz ofertowy. Projekt Umowy.
(z dnia 19.05.2010r.)
Informacja o wyborze oferty.

 

Wytworzył:
Bartosz Detkiewicz
Udostępnił:
Adam Dobkowski
(2009-07-13 13:53:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Dobkowski
(2011-03-09 13:45:21)