☰ Menu Prawe Menu ☰
Grafika zawierająca herb

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Lata 2011 - 2014

 

Ogłoszenia 2013

1. Informacja o osiągniętych w 2012 r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ełk, dn. 12.08.2013 r.

INFORMACJA 1)

 

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622, z późn.zm.), Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą  w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk, w imieniu gmin członkowskich oraz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2

informuje

o osiągniętych w 2012 r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

Ppmts = 20,3 %

gdzie: pmts oznacza papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.

(Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r., wymagany, minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2012 roku wynosi 10%).

 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Pbr = 98,7 %

gdzie: br oznacza odpady budowlane i rozbiórkowe.

(Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r., wymagany, minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2012 roku wynosi 30%).

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Tr = 35,8 %

gdzie: r oznacza odpady biodegradowalne

(Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r., maksymalny dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku wynosi 75%).       

 

1) Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku działający w imieniu:

1. Gminy Miasta Ełk - gmina miejska,

2. Gminy Olecko - gmina miejsko-wiejska,

3. Gminy Gołdap - gmina miejsko-wiejska,

4. Gminy Biała Piska - gmina miejsko-wiejska,

5. Gminy Ełk - gmina wiejska,

6. Gminy Prostki - gmina wiejska,

7. Gminy Kalinowo - gmina wiejska,

8. Gminy Kowale Oleckie - gmina wiejska,

9. Gminy Świętajno - gmina wiejska,

10. Gminy Stare Juchy - gmina wiejska,

11. Gminy Wieliczki - gmina wiejska,

12. Gminy Dubeninki - gmina wiejska

informuje, że powyższe dane są danymi zbiorczymi dla obszaru Związku i zostały przygotowane na podstawie przekazanych Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna” w Ełku sprawozdań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok oraz na podstawie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2012 r. otrzymanego z Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach (instalacja RIPOK dla Regionu Wschodniego).

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"

mgr Jerzy Czepułkowski

Załącznik - Informacja

 

2. Przetarg ofertowy na wykonanie prac porządkowych na terenie obok zrekultywowanego składowiska odpadów w Starych Juchach.

Data ogłoszenia: 13.05.2013r.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie prac porządkowych na terenie obok zrekultywowanego składowiska odpadów w Starych Juchach, na działce nr 48, wg załączonego ogłoszenia o przyjmowaniu ofert. 

Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć do siedziby Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku przy ul. Piłsudskiego 2 (sekretariat) lub drogą mailową na adres: zmgk@um.elk.pl do dnia 17.05.2013 do godz. 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert.

Formularz ofertowy.

Informacja o wyborze oferty

3. Przetarg ofertowy na wybór tygodnika, który opracuje i zamieści na swoich łamach artykuły prezentujące model gospodarki odpadami.

Data ogłoszenia: 18.03.2013r.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku ogłasza przetarg ofertowy na wybór tygodnika ukazującego się na terenie powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i piskiego (gmina Biała Piska), który w czterech kolejno następujących po sobie tygodniach opracuje i zamieści na swoich łamach (½ strony) redakcyjne artykuły prezentujące model gospodarki odpadami przyjęty i obowiązujący od 1 lipca 2013 r. w gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”.

Artykuły te winny prezentować:

 1. Dualny (dwupojemnikowy) system zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”.

 2. Deklaracje wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 3. Gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach.

 4. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – czyli co się dzieje z odpadami za które wszyscy będziemy ponosić opłaty na rzecz gmin.

Każdy materiał winien zawierać ponadto informacje o adresach internetowych gmin członkowskich Związku, zawierających szczegółowe informacje na prezentowane tematy.

Oferty z ceną opracowania materiału (tekstowego i fotograficznego) i jego druku należy składać drogą elektroniczną (zmgk@um.elk.pl), listowną lub osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2 do 28 marca 2013 r. do godz. 1500.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu ofertowego bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku przetargu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku.

Załącznik:

Ogłoszenie

Informacja o wyborze oferty

 

4. Nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) ds sprawozdawczości i analiz.

Data ogłoszenia: 14.02.2013r.

Zarząd Związku Międzygminnego „GOSPODARKA KOMUNALNA” z siedzibą w Ełku ogłasza nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) ds sprawozdawczości i analiz w wymiarze 1 etatu.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub (i) z zakresu statystyki, ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych.

 2. Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 3. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa skarbowe.

 4. Zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

 2. Znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

 3. Znajomość ustawy o odpadach.

 4. Zdolności analityczne.

 5. Staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie papierowej i elektronicznej ewidencji odpadów komunalnych przekazywanych przez gminy zrzeszone w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” oraz przedsiębiorców odbierających i transportujących odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku .

 2. Sprawozdawczość papierowa i elektroniczna z zakresu gospodarki odpadami w imieniu
  12 gmin, zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz rozporządzeniami dotyczącymi sprawozdawczości, poziomu recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, itp.

 3. Dokonywanie analiz stanu gospodarki odpadami na terenie Związku Międzygminnego zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, opracowywanie projektów zmian w modelu gospodarki odpadami i niezbędnej infrastruktury do jej prowadzenia.

 4. Redagowanie i prowadzenie informacyjnej strony internetowej dla samorządów
  i mieszkańców Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 5. Wykonywanie innych prac administracyjnych i biurowych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: siedziba Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2.

Obiekt spełnia wszelkie wymagania dotyczące pomieszczeń biurowych.

Praca głównie przy komputerze.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy.

 3. Oświadczenie o niekaralności.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w siedzibie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” do dnia 25 lutego 2013r. do godz. 1500.

Dokumenty które zostaną dostarczone lub wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszego postępowania zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne o których mowa w punkcie I.

VII. Etapy postępowania w sprawie naboru pracownika.

 1. Ocena formalna – weryfikacja złożonych dokumentów.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymogi formalne Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” zastrzega sobie prawo rozszerzenia formy selekcji kandydatów o test sprawdzający wiedzę i praktyczne umiejętności o których mowa w punkcie I. ust. 2 i punkcie II.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku.

Załącznik:

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wynikach naboru

 

Przetargi 2012

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna". Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2012r. pod numerem 70541-2012.Termin składania ofert: 12 kwietnia 2012 do godziny 09:00, miejsce: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat.
Pobierz:
Ogłoszenie, SIWZ 
Załączniki:
Zał. do SIWZ ( Nr 1a-1e, 2-4, 5a-5e, 6, 7 tj. formularze oferty, wzory oświadczeń, wzory umów, wzory wykazów)

Zał. Nr 8a. Dokumentacja techniczna - Część I
Zał. Nr 8b. Dokumentacja techniczna - Część II
Zał. Nr 8c. Dokumentacja techniczna - Część III
Zał. Nr 8d. Dokumentacja techniczna - Część IV
Zał. Nr 8e. Dokumentacja techniczna - Część V

Zał. Nr 9. Decyzje Starosty (dla wszystkich części)
Zał. Nr 10. Przedmiary (dla wszystkich części)

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .rar - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem np. winrar

Pytania i odpowiedzi (05.04.2012r.)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części I, II, III, IV, V (02.05.2012r.)


Ogłoszenia 2012

1. Ogłoszenie na dostawę komputera i notebooka z myszą optyczną lub laserową dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku (z dnia 17.10.2012r)

Załącznik do ogłoszenia - formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

2. Ogłoszenie na wykonanie oraz montaż 5 tablic informacyjnych oraz pamiątkowych dla zadania "Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna" (z dnia 13.06.2012r)

Informacja o wyborze oferty

3. Ogłoszenie na "Zakup i dostawę mebli biurowych dla Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna". (z dnia 23.02.2012r.)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Projekt Umowy (plik skompresowany)
Informacja o wyborze oferty

 


 

2011

1. Ogłoszenie na "Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Zwiazku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"". (z dnia 29.04.2011r.)
Załącznik nr 1 - Program Usuwania Azbestu,
Załącznik nr 2 - Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu,
Załącznik nr 3 - Opinia sanitarna,
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 5 - Projekt Umowy,
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Krzysztof Wilczyński
Udostępnił:
Adam Dobkowski
(2011-04-29 11:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Wilczyński
(2013-08-12 13:08:14)

 
 
liczba odwiedzin: 925008

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X