☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Herb

Sobota 15.08.2020

zaawansowane

ZP-PGO/07/2020 z dnia 29.07.2020 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-097619 (20-365754-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy z podziałem na cztery części”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 29.07.2020 r. pod numerem 2020/S 145-356530. Termin składania ofert: 3 września 2020 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Pobierz: Ogłoszenie, SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie o powiązaniach w ramach grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy PZP - Załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektów - Załącznik nr 3 do SIWZ
4. Istotne Postanowienia Umowy (część I) - Załącznik Nr 4a do SIWZ
5. Istotne Postanowienia Umowy (część II) - Załącznik Nr 4b do SIWZ
6. Istotne Postanowienia Umowy (część III) - Załącznik Nr 4c do SIWZ
7. Istotne Postanowienia Umowy (część IV) - Załącznik Nr 4d do SIWZ
8. Formularz JEDZ/ESPD - espd-request.xmlespd-request.pdf  - Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokument elektroniczny
9. Instrukcji wypełnienia JEDZ/ESPD - Załącznik Nr 6 do SIWZ
10. Wzór - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ
11. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – Załącznik Nr 8 do SIWZ
12. Instrukcja użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP – Załącznik Nr 9 do SIWZ – dokument elektroniczny
13. Identyfikator postępowania: 2fa81b89-3b50-42ba-8f7c-af5b07ab2dbb, Klucz publiczny – Załącznik Nr 10 do SIWZ – dokument elektroniczny
14. Zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Załącznik Nr 11 do SIWZ

 

ZP-PGO/06/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych do przewozu kontenerów i praso-kontenerów o łącznej masie zestawu do 40 ton, wraz z naprawą, serwisem i zakupem ogumienia, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2020 r. pod numerem 559132-N-2020. Termin składania ofert: 30 lipca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna. Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Pobierz: Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami cz.1  cz.2  cz.3 
 (po pobraniu 3 części klikając na pliku 'SIWZ.part1.exe'  spowodujemy połączenie dokumentu w całość)
SIWZ (podgląd zawartości) 
Pytania i odpowiedzi 27.07.2020r. 
Informacja z otwarcia ofert

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
 2. Oświadczenie o powiązaniach w ramach grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy PZP - Załącznik nr 2 do SIWZ
 3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - Załącznik nr 3 do SIWZ
 4. Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 4 do SIWZ
 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do SIWZ
 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 6 do SIWZ
 7. Wzór – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ
 8. Oświadczenie Wykonawcy o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - Załącznik nr 8 do SIWZ
 9. Zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwaZałącznik Nr 9 do SIWZ
 10. Identyfikator postępowania: 9a8c48cb-a052-45a1-9b97-bebadfb5f071, klucz publicznyZałącznik Nr 10 do SIWZ – dokument elektroniczny
 11. Instrukcja użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP – Załącznik Nr 11 do SIWZ – dokument elektroniczny
 12. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznegoZałącznik nr 12 do SIWZ
 13. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Załącznik nr 13 do SIWZ


ZP-PGO/05/2020 z dnia 24.06.2020 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 czerwca 2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-079993 (20-300885-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa oleju napędowego do silników diesla i dodatku do paliwa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 24.06.2020 r. pod numerem
2020/S 120-291386. Termin składania ofert: 29 lipca 2020 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz: Ogłoszenie, SIWZ

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
 2. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – Załącznik Nr 2 do SIWZ
 3. Oświadczenie o powiązaniach w ramach grupy kapitałowej - Załącznik Nr 3 do SIWZ
 4. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 5. Formularz JEDZ/ESPD - „espd-request.xml”, „espd-request.pdf - Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokument elektroniczny
 6. Instrukcji wypełnienia JEDZ/ESPD - Załącznik Nr 6 do SIWZ
 7. Wzór – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - Załącznik Nr 7 do SIWZ
 8. Protokół odbioru jednostkowej dostawyZałącznik Nr 8 do SIWZ
 9. Ceny hurtowe netto publikowane w dniu 15 czerwca 2020 r. na stronie Polskiej Izby Paliw Płynnych (www.paliwa.pl)Załącznik Nr 9 do SIWZ
 10. Instrukcja użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAPZałącznik Nr 10 do SIWZ – dokument elektroniczny
 11. Identyfikator postępowania: 99b757d3-b680-4789-9df5-5d57ec50cf2b Klucz publicznyZałącznik Nr 11 do SIWZ – dokument elektroniczny
 12. Zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Załącznik Nr 12 do SIWZ

 

ZP-PGO/04/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 36 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2020 r. pod numerem
543819-N-2020. Termin składania ofert: 16 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.

Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

ZP-PGO/02/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy sprzętu kołowego transportu wewnętrznego bliskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2020 r. pod numerem 539251-N-2020. Termin składania ofert: 9 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.
Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

ZP-PGO/03/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych, wraz z naprawą i zakupem ogumienia, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2020 r. pod numerem 539294-N-2020. Termin składania ofert: 2 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.
Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia

ZP-PGO/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z dnia 22.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia standardów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Termin składania ofert: 7 luty 2020 r., godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. , 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Janusz Młodzianowski
(2020-01-03 13:45:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Młodzianowski
(2020-07-30 12:36:43)
 
 
ilość odwiedzin: 813875

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X