☰ Menu Prawe Menu ☰
Grafika zawierająca herb

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZP-PGO/12/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę nośnika teleskopowego (ładowarka teleskopowa) wraz z osprzętem (chwytak, łyżka) na potrzeby PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o..

Pobierz: Ogłoszenie,  SIWZ 

Załączniki do SIWZ

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 - Formularz ofertowy, oświadczenia 
Załącznik nr 5 - Wzór umowy


ZP-PGO/11/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kompaktowej ładowarki gąsienicowej na potrzeby PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o..

Pobierz: Ogłoszenie,  SIWZ 

Załączniki do SIWZ

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 - Formularz ofertowy, oświadczenia 
Załącznik nr 5 - Wzór umowy


ZP-PGO/10/2020 z dnia 28 października 2020 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacje systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z .o.o. 

Pobierz: OgłoszenieSIWZ 

Załączniki do SIWZ

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 - Formularz ofertowy, oświadczenia 
Załącznik nr 5 - Wzór umowy


ZP-PGO/09/2020 z dnia 7 października 2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego i dodatków do paliwa do wykorzystania w pojazdach będących na wyposażeniu Zamawiającego.
Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:


ZP-PGO/08/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa kontenerów na odpady na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2020 r. pod numerem 565224-N-2020. Termin składania ofert: 31 sierpnia 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.

Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

ZP-PGO/07/2020 z dnia 29.07.2020 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-097619 (20-365754-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy z podziałem na cztery części”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 29.07.2020 r. pod numerem 2020/S 145-356530. Termin składania ofert: 3 września 2020 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Pytania i odpowiedzi 19.08.2020r
w celu weryfikacji podpisów elektronicznych załączniki należy  pobrać  (po otwarciu podglądu dokumentu klikamy prawym klawiszem myszki i z menu wybieramy "zapisz jako") a następnie otworzyć w programie n.p. Adobe Reader
Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II, III i IV  
Informacja o udzieleniu zamówienia 


Pobierz: Ogłoszeniezaktualizowany SIWZ z dnia 19.08.2020r.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie o powiązaniach w ramach grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy PZP - Załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektów - Załącznik nr 3 do SIWZ
4. Aktualizacja 19.08.2020r. Istotne Postanowienia Umowy (część I) - Załącznik Nr 4a do SIWZ
5. Aktualizacja 19.08.2020r. Istotne Postanowienia Umowy (część II) - Załącznik Nr 4b do SIWZ
6. Aktualizacja 19.08.2020r. Istotne Postanowienia Umowy (część III) - Załącznik Nr 4c do SIWZ
7. Aktualizacja 19.08.2020r. Istotne Postanowienia Umowy (część IV) - Załącznik Nr 4d do SIWZ
8. Formularz JEDZ/ESPD - espd-request.xmlespd-request.pdf  - Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokument elektroniczny
9. Instrukcji wypełnienia JEDZ/ESPD - Załącznik Nr 6 do SIWZ
10. Wzór - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ
11. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – Załącznik Nr 8 do SIWZ
12. Instrukcja użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP – Załącznik Nr 9 do SIWZ – dokument elektroniczny
13. Identyfikator postępowania: 2fa81b89-3b50-42ba-8f7c-af5b07ab2dbb, Klucz publiczny – Załącznik Nr 10 do SIWZ – dokument elektroniczny
14. Zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Załącznik Nr 11 do SIWZ

ZP-PGO/06/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych do przewozu kontenerów i praso-kontenerów o łącznej masie zestawu do 40 ton, wraz z naprawą, serwisem i zakupem ogumienia, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2020 r. pod numerem 559132-N-2020. Termin składania ofert: 30 lipca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna. Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia 

Informacja o zmianie ogłoszenia

ZP-PGO/05/2020 z dnia 24.06.2020 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 czerwca 2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-079993 (20-300885-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa oleju napędowego do silników diesla i dodatku do paliwa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 24.06.2020 r. pod numerem
2020/S 120-291386. Termin składania ofert: 29 lipca 2020 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia 

 

ZP-PGO/04/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 36 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2020 r. pod numerem
543819-N-2020. Termin składania ofert: 16 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.

Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

ZP-PGO/02/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy sprzętu kołowego transportu wewnętrznego bliskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2020 r. pod numerem 539251-N-2020. Termin składania ofert: 9 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.
Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

ZP-PGO/03/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych, wraz z naprawą i zakupem ogumienia, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2020 r. pod numerem 539294-N-2020. Termin składania ofert: 2 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.
Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia

ZP-PGO/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z dnia 22.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia standardów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Termin składania ofert: 7 luty 2020 r., godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. , 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Janusz Młodzianowski
(2020-01-03 13:45:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Młodzianowski
(2020-10-28 12:59:53)
 
 
liczba odwiedzin: 826024

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X