☰ Menu Prawe Menu ☰
Grafika zawierająca herb

Sobota 13.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZP-PGO/17/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411018


ZP-PGO/18/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania


ZP-PGO/16/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z .o.o."

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408757

 
ZP-PGO/15/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja systemu wizyjnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o."


Informacja z otwarcia ofert  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP-PGO/13/2020 z dnia 26 listopada 2020r.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy z podziałem na dwie części”
 
 
 

ZP-PGO/14/2020 z dnia 13 listopada 2020r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZP-PGO/12/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę nośnika teleskopowego (ładowarka teleskopowa) wraz z osprzętem (chwytak, łyżka) na potrzeby PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o..

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


ZP-PGO/11/2020 z dnia 28 października 2020 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kompaktowej ładowarki gąsienicowej na potrzeby PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o..

Informacja o unieważnieniu postępowania 

ZP-PGO/10/2020 z dnia 28 października 2020 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizacje systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z .o.o. 

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania


ZP-PGO/09/2020 z dnia 7 października 2020 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego i dodatków do paliwa do wykorzystania w pojazdach będących na wyposażeniu Zamawiającego.
Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:


ZP-PGO/08/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa kontenerów na odpady na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2020 r. pod numerem 565224-N-2020. Termin składania ofert: 31 sierpnia 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.

Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

ZP-PGO/07/2020 z dnia 29.07.2020 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-097619 (20-365754-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy z podziałem na cztery części”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 29.07.2020 r. pod numerem 2020/S 145-356530. Termin składania ofert: 3 września 2020 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II, III i IV  
Informacja o udzieleniu zamówienia 


ZP-PGO/06/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych do przewozu kontenerów i praso-kontenerów o łącznej masie zestawu do 40 ton, wraz z naprawą, serwisem i zakupem ogumienia, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2020 r. pod numerem 559132-N-2020. Termin składania ofert: 30 lipca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna. Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia 

Informacja o zmianie ogłoszenia

ZP-PGO/05/2020 z dnia 24.06.2020 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 czerwca 2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-079993 (20-300885-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa oleju napędowego do silników diesla i dodatku do paliwa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 24.06.2020 r. pod numerem
2020/S 120-291386. Termin składania ofert: 29 lipca 2020 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia 

 

ZP-PGO/04/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 36 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2020 r. pod numerem
543819-N-2020. Termin składania ofert: 16 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.

Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

ZP-PGO/02/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy sprzętu kołowego transportu wewnętrznego bliskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2020 r. pod numerem 539251-N-2020. Termin składania ofert: 9 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.
Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

ZP-PGO/03/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych, wraz z naprawą i zakupem ogumienia, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2020 r. pod numerem 539294-N-2020. Termin składania ofert: 2 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

Dopuszczalne formy złożenia oferty: papierowa lub elektroniczna.
Miejsce złożenia oferty papierowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia

ZP-PGO/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z dnia 22.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia standardów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy”. Termin składania ofert: 7 luty 2020 r., godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. , 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Janusz Młodzianowski
(2020-01-03 13:45:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Młodzianowski
(2021-03-16 09:09:50)
 
 
liczba odwiedzin: 912599

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X