☰ Menu Prawe Menu ☰
Grafika zawierająca herb

Czwartek 07.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZP-PGO/11/2019 z dnia 24.12.2019 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy.

Informacja o udzieleniu zamowienia


ZP-PGO/10/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy”. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2019 r. pod numerem 633466-N-2019. Termin składania ofert: 17 grudnia 2019 r., do godziny 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.


Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia


ZP-PGO/09/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy z podziałem na dwie części”. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2019 r. pod numerem 631370-N-2019. Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 r., do godziny 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZP-PGO/08/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy”. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2019 r. pod numerem 622229-N-2019. Termin składania ofert: 29 listopada 2019 r., do godziny 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11. 
 

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o nieudzieleniu zamówienia 
 

ZP-PGO/06/2019 z dnia 12.11.2019 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.11.2019 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2019-155676 (19-546026-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na okres 12 miesięcy”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 12.11.2019 r. pod numerem 2019/S 218-535148. Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZP-PGO/07/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy z podziałem na cztery części. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2019 r. pod numerem 613834-N-2019. Termin składania ofert: 7 listopada 2019 r., do godziny 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. ,19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

ZP-PGO/05/2019 z dnia 3 października 2019 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

z późn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa oleju napędowego do silników diesla i dodatku do paliwa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”
Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy
. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2019 r. pod numerem 604221-N-2019. Termin składania ofert: 14 października 2019 r.,
do godziny 11:00
, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. ,
19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia

ZP-PGO/04/2019 z dnia 04.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 sierpnia 2019 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2019-121257 (19-422328-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy z podziałem na cztery części”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 04.09.2019 r. pod numerem 2019/S 170-414841 Termin składania ofert: 11 października 2019 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Inform
acja o nieudzieleniu zamówienia

 

ZP-PGO/03/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

W związku z realizacją dwóch projektów pn.:

1.     „Projekt doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach poprzez zakup prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych wraz z kampanią edukacyjną związaną ze zmianą systemu gospodarki odpadami”, numer umowy
o dofinansowanie: RPWM.05.01.00-28-0001/19-00;

2.     Projekt doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku poprzez zakup prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych wraz z kampanią edukacyjną związaną ze zmianą systemu gospodarki odpadami”, numer umowy
o dofinansowanie: RPWM.05.01.00-28-0002/19-00;

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” ogłasza się niniejsze postępowanie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dostawa prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z podziałem na dwie części” w postaci:

a)     Część I - „Dostawa prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych celem doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów na stacji przeładunkowej
w Kośmidrach koło Gołdapi”;

b)    Część II - „Dostawa prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych celem doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów na stacji przeładunkowej
w Olecku”.

Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2019 r. pod numerem 579157-N-2019. Termin składania ofert: 2 września 2019 r., do godziny 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. , 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o udzieleniu zamówienia


ZP-PGO/02/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy z podziałem na dwie części”. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2019 r. pod numerem 522363-N-2019. NOWY termin składania ofert: 19 kwietnia 2019 r., do godziny 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. , 19-300 Ełk, Siedliska 77, Sekretariat – pokój nr 11.

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu I części postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ZP-PGO/01/2019 z dnia 08.01.2019 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.01.2019 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2019-001732 (19-004821-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na okres 12 miesięcy”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 08.01.2019 r. pod numerem 2019/S 005-006941. Termin składania ofert: 12.02.2019 r., godzina 11:00. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Janusz Młodzianowski
(2018-12-28 11:14:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Młodzianowski
(2020-02-18 10:06:44)
 
 
liczba odwiedzin: 907992

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X